Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

Постановка задачі Методику дослідження малих коливань системи при дії негармонічної періодичної сили розглянемо на наступному прикладі. Механічна система, що зображена на рис.1, складається з трьох тіл масою та Така механ ічна система має один ступінь вільності. Нехай рух системи викликається періодичною збурюючи силою ) з параметрами - амплітуда збурюючой сили, і Будемо вважати, що рух системи починається із положення статичної рівноваги.

Розрахунки проведемо у наступному порядку: 1.1. За допомогою рівняння Лагранжа ІІ-го роду складемо рівняння руху механічної системи. За узагальнену приймемо координату , яка визначає положення тіла 1 відносно його положення статичної рівноваги: в’язкого опору руху підберемо із умови [ ], щоб вільні коливання системи згасали до 0,1 початкової амплітуди за час Початкові умови задачі візьмемо нульовими, так як рух системи починається із положення статичної рівноваги: 1.2. Визначимо (за допомогою ЕОМ) амплітудно-частотну (АЧХ) та фазово-частотну (ФЧХ) характеристики системи. 1.3. Розкладемо функцію в ряд Фур’є і визначимо (за допомогою ЕОМ) параметри гармонік в розкладенні. 1.4. Визначимо (за допомогою ЕОМ) рішення диференціального рівняння руху механичної системи для випадку, коли збурююча сила задається кусочно-лінійною функцією (“точне” рішення). Розглянемо також випадок, коли сила задається сумою гармонік. При цьому встановимо, при якому раціональному значенні функція визначається з 5% точністю (по відношенню до “точного рішення”). Проаналізуємо характер коливального процесу при різних значеннях 1.5. Користуючись АЧХ и ФЧХ системи та знайденими параметрами гармонік у розкладенні сили диференціального рівняння, руху механічної системи. При цьому встановимо, при якому раціональне значені аналітичне рішення визначається з 5% точністю по відношенню до “точного” рішення. Співставлення рішень будемо проводити для контрольного моменту часу 2. Складання диференціального рівняння вимушених коливань механічної системи. Рівняння вимушених коливань заданої механічної системи (рис.1) складемо за допомогою рівняння Лагранжа ІІ-го роду: ( ) де і - узагальнена координата та швидкість, і - кінетична і потенціальна енергії системи відповідно, - функція розсіювання, - узагальнена непотенціальна сила.

Складемо вираз кінетичної енергії системи в її довільному положенні, враховуючи, що тіло 1 виконує поступальний рух, а тіла 2 і 3 – обертальний рух; при цьому швидкості усіх тіл виразимо через узагальнену швидкість У виразі та - моменти інерції тіл 2 і 3 відносно центральної осі. Позначимо коефіцієнт - зведена маса системи. Тоді: ( ) Складемо вираз потенціальної енергії системи: - потенціальна енергія сил ваги, а - потенціальна енергія сил пружності, що діють на тіла системи.

Обчислемо потенціальну енергію системи в її довільному положенні як роботу потенціальних сил на переміщенні системи із довільного положення в положення статичної рівноваги: де тут - статичні подовження пружин; - зміна довжини відповідної пружини при відхиленні системи від стану статичної рівноваги; - подовження пружини в довільному положенні системи. Врахуємо, що Вираз потенціальної енергії системи та її похідної мають вигляд: При рівновазі системи ( Тоді вираз потенціальної енергії системи приймає вигляд: ( ) де Функцію розсіювання будемо вважати залежною від узагальненої швидкості де - коефіцієнт в’язкості (дисипативний коефіцієнт). До непотенціальних сил, що діють на систему, відноситься тільки збурююча сила Візьмемо відповідні похідні і складемо рівняння Лагранжа для заданої системи: ( ) де і Диференціальне рівняння ( ) представляє собою неоднорідне диференціальне рівняння другого порядку відносно узагальненої координати Рішення задачі про дослідження вимушених коливань системи зводиться до рішення цього диференціального рівняння при заданих початкових умовах задачі. Оскільки у розглянутому випадку рух системи починається із стану статичної рівноваги, то початкові умови будуть нульовими: при ( ) Як відомо, аналітичне рішення рівняння ( ) складається із суми двох рішень Слід зауважити, що рішення в даному випадку (при відповідному підборі коефіцієнта Визначимо чисельні значення параметрів системи та коефіцієнтів в рівнянні ( ): . м –1 ; –1 ; . с . м –1 ; с –1 . Для перевірки вірності визначення коефіцієнту рекомендується підрахувати значення співмножника в рішенні при . 0,861 = 4,31с: Таке значення співмножника (наближене до нуля) в рішенні знайдено вірно. 3. Визначення амплітуднихта фазово-частотних характеристик системи.

Шляхом виведення, за допомогою ЕОМ, для заданої механічної системи з параметрами . м –1 ; 0,456кН . с . м –1 получимо (шляхом введення на друкарський пристрій – принтер) амплітуднота фазово-частотніх характеристики системи та приведемо їх на рис.2 і рис.3 (відповідно). 4. Розкладання функції F(t) в ряд Фур’є та визначення параметрів гармонік збурюючої сили.

Розкладемо функцію в ряд Фур’є: ( ) де Визначимо (за допомогою ЕОМ) параметри гармонік: амплітуди , частоти та початкової фази Для заданої сили “прямокутного” типу з параметрами значення параметрів гармонік наведені у табл.1. Таблиця 1.

Номер гармоніки, кН рад.
1 0,764 2 0
2 0,255 6 0
3 0,153 10 0
4 0,109 14 0
5 0,085 18 0
5. Дослідження вимушених коливань механічної системи. 5.1. Визначення (за допомогою ЕОМ) “точного” рішення диференціального рівняння. Аналіз рішення.

Визначимо за допомогою ЕОМ “точне” рішення диференціального рівняння для випадку, коли сила представлена однією гармонікою ( для відповідних випадків виводяться на екран ЕОМ. Перед виводом графіків на друкарський пристрій їх треба “промасштабувати”, тобто получити рішення на заданому відрізку інтегрування 0 рекомендується задавати рівним 8 для заданої механічної системи. Лінія 1 відображає “точне” рішення, а лінія 2 – рішення у випадку Із графіків видно, що функції получаються періодичними, тобто рух механічної системи получається періодичним-коливальним. І в першому, і в другому випадку при явно виражені дві частоти – одна дорівнює (див. лінію 2 для випадку ) значення 5.2. Підбір (за допомогою ЕОМ) раціональної кількості гармонік в розкладанні функції Визначимо (за допомогою ЕОМ) функції для випадків для “точного” рішення, а лініями 2 – графіки тих же функцій для випадків практично не відрізняється від “точного” рішення.

Разное

Подобные работы

Состояние и перспективы использования ветроэнергетики

echo "Воздушный океан, на дне которого мы живем, всегда неспокоен. Постоянно и повсюду дуют ветры – от легкого ветерка, приносящего желанную прохладу в летний зной, до могучих и грозных ураганов . Ог

Электропривод и автоматизация главного привода специального вальцетокарного станка модели IK 825 Ф2

echo "Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели разработанной системы: ? высокая точность стабилизации мощности резания на заданном уровне; ? достаточно большое быстродействие сист

Установление соединений в цифровой АТС типа EWSD

echo "Система EWSD соответствует международным стандартам и рекомендациям, утвержденным МККТТ и СЕПТ. Примерами включения в EWSD стандартов МККТТ является постоянное использование языка программирован

Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

echo "Постановка задачі Методику дослідження малих коливань системи при дії негармонічної періодичної сили "; echo ''; echo " розглянемо на наступному прикладі. Механічна система, що зображена на рис.

Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей

echo "Бедный родственник. Хороший аккумулятор - это хорошо. А потому послушаем Криса Грэма, который расскажет нам, как продлить срок его службы, а также даст совет, на что в первую очередь следует об

Отчет по практике "прокладка сигнальных кабелей на ЖД и др."

echo "Например, по оборудованию эл. пит. устройств: пробный запуск дизеля, осмотр вводно-распределительных щитов, контакторных и предохранительных приставок, выпрямителей всех типов, по хозяйству СЦБ

Виды, ремонт, обслуживание, устройство и эксплуатация колёс

echo "Выбери себе колесо! Что ни говори - шикарно смотрятся на любом автомобиле широкие шины. Будь то 'девятка' или Мерседес - внушительных размеров колеса придают авто 'приспортивненный' вид, заставл

Расчет надежности электроснабжения подстанции "Южная"

echo "Аварийные и внезапные перерывы электроснабжения потребителей вызывают большой народнохозяйственный ущерб, обусловленный поломкой оборудования, порчей сырья и материалов, затратами на ремонты, не